Algemene voorwaarden

La mia Italia – juli 2016 

 

Artikel 1 Inleidende bepalingen

 • 1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:


La mia Italia: La mia Italia, de Wiede 7, 9649XA, Muntendam, Nederland.

Reiziger: degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 
degene aan wie overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot La mia Italia is overgedragen. 


Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij La mia Italia zich reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis.

 • 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

 

Artikel 2 Informatie door de reiziger

 1. De reiziger verstrekt La mia Italia uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn mobiele telefoonnummers en e-mailadressen.
 2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
 3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door La mia Italia omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.
 4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door La mia Italia van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

 

Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. Aanbod en aanvaarding
  1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van La mia Italia inclusief de toepasselijke voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.
  2. Bij boeking via internet richt La mia Italia het boekingsproces zodanig in dat de reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door La mia Italia is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 2. Herroeping aanbod

Het aanbod van La mia Italia is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch vóór 16.00 uur de volgende werkdag na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.

De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 1. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden La mia Italia niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 1. Opzegging La mia Italia wegens te geringe deelname

La mia Italia kan een reis met onmiddellijke ingang opzeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal personen. Het minimum deelnemersaantal wordt bij de reis op de website van La mia Italia vermeldt. De opzegging dient uiterlijk 3 weken voor het begin van de reis schriftelijk te geschieden. In geval van de in dit artikel genoemde opzegging door La mia Italia zal de gehele reissom terugbetaald worden. Eventueel geboekte vliegtickets vallen buiten deze regeling en kunnen dus niet worden terugbetaald. De artikelen 13 en 15 zijn niet van toepassing.

 1. Aanmelder
  1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
  2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
  3. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

 

Artikel 4 Betaling, rente en incassokosten

 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
 2. Het restant van de reissom moet uiterlijk 28 kalenderdagen voor de vertrekdag in het bezit zijn van La mia Italia. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt La mia Italia de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. La mia Italia heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 10 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 3. Indien de overeenkomst binnen 28 kalenderdagen voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens La mia Italia heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door La mia Italia gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot €2.500,00; 10% over de daaropvolgende €2.500,00 en 5% over de volgende €5.000,00 met een minimum van €40,00.

 

Artikel 5 Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door La mia Italia of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
 2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze La mia Italia bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

 

Artikel 6 Wijzigingen reissom

 1. La mia Italia heeft het recht om tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. La mia Italia zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van La mia Italia kan worden gevergd. La mia Italia zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
 1. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 en 2 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 2. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft La mia Italia het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11, 12 en 13 zijn niet van toepassing.

 

Artikel 7 Reisbeschieden en benodigde reisdocumenten reiziger

 1. La mia Italia stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van La mia Italia kan worden gevergd.
 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij La mia Italia.
 3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek geeft La mia Italia of aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij La mia Italia of het boekingskantoor.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

Artikel 8 wijzigingen door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door La mia Italia worden bevestigd.
 2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door La mia Italia met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 10 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 10 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

Artikel 9 In-de-plaatsstelling

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 • - de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • - het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
 • - de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
 1. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover La mia Italia voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 8 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 10 Annulering door de reiziger

 1. Standaard annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal La mia Italia de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • - bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 • - bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief ) tot de 28ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • - bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief ) tot de 14de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 70% van de reissom;
 • - bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief ) tot de 7de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • - bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief ) tot de vertrekdag: 95% van de reissom;
 • - bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 1. Deelannulering
  1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakan-tiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
  2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet La mia Italia aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
  3. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 4 gelden.
  4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
  5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Artikel 11 Opzegging door La mia Italia

 1. La mia Italia heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van La mia Italia aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 4. Indien de oorzaak van de opzegging aan La mia Italia kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van La mia Italia. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
 5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan La mia Italia kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.
 6. Indien La mia Italia door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 12 Wijzigingen door La mia Italia

 1. a. La mia Italia heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 11 lid 2. Wijzigingen deelt La mia Italia binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
 2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
 3. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 4. Indien La mia Italia door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 5. a. In geval van wijziging doet La mia Italia de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat La mia Italia van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
 6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
 • - de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • - de aard en klasse van de accommodatie;
 • - de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

 • - de samenstelling van het reisgezelschap;
 • - de aan La mia Italia bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
 • - de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door La mia Italia schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
 1. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
 2. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft La mia Italia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 5.

 1. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en 3 van dit artikel eindigt op een zon- of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.
 2. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan La mia Italia kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van La mia Italia. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
 3. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 4. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan La mia Italia kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.
 5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt La mia Italia ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie voor de kosten daarvan artikel 14.) Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt La mia Italia de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan artikel 14.)

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 en 12 is La mia Italia verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 16 lid 1.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is La mia Italia onverminderd het bepaalde in de artikelen 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan La mia Italia is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  1. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
  2. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  3. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die La mia Italia of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  4. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 14 Hulp en bijstand

 1. a. La mia Italia is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van La mia Italia, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 13 lid 3 is toe te rekenen.
 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is La mia Italia tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan La mia Italia zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor La mia Italia bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

Artikel 15 Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van La mia Italia ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/ zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde ge- dragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door La mia Italia van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van La mia Italia in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 3. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 2 sub a voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 16 lid 1 te voldoen.
 5. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van La mia Italia te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 16 Klachten tijdens de reis

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, La mia Italia.
 2. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of La mia Italia daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 17 Klachten na de reis

 1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij La mia Italia.
 2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij La mia Italia te worden ingediend.
 3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door La mia Italia niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. La mia Italia geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
 4. La mia Italia zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 18 Beeld- en videomateriaal

 • 1 De tijdens de reizen door medewerkers van La mia Italia gemaakte foto’s en/of video opnames, mogen door La mia Italia voor reclamedoeleinden gebruikt worden, ook in het geval dat er een deelnemer herkenbaar in beeld is, zonder dat dit voor La mia Italia kosten met zich meebrengt ten aanzien van de desbetreffende deelnemer.